Tehničar za praksu

Fizioterapeutski tehničar/ prvostupnik fizioterapije – pripravnik

Ustanova Medeor u Gradu Zagrebu na pripravnički staž prima 2 fizioterapeutska tehničara ili prvostupnika fizioterapije na bazi stručnog osposobljavanja bez zasnivanja ugovora o radu.

Prijavu i upite poslati elektronskom poštom na adresu medeor@medeor.hr